Nieuwe natuur op Schokland, een ingewikkeld dossier

Lees hier de huidige stand van zaken rondom het dossier Nieuwe Natuur Schokland.

Via het coalitieakkoord hebben wij ons als coalitiepartner verbonden met de tekst dat we “inzetten op het behoud van de waardevolle archeologie op en rond Schokland, het tegengaan van verdroging en zorg houden voor de landbouw”. Verder is er opgenomen in het akkoord “dat het werelderfgoedcentrum Schokland het aantrekkelijker moet maken om een bezoek aan dit bijzondere gebied te brengen”. Wij hebben voor deze tekst getekend, en daar zullen we ons aan houden.

Dan komt er de mogelijkheid vanuit de provincie dat er 31 miljoen euro onze kant op kan komen om via het project Nieuwe Natuur de archeologie aan de zuidkant van het voormalige eiland veilig te stellen.

Als fractie bij monde van Bouke Wielenga hebben we ons er de afgelopen maanden voor ingezet om de boeren aan de noordkant van het eiland zo veel mogelijk mee te laten liften op de initiatieven vanuit genoemde project Nieuwe Natuur, die mogelijk uitgevoerd kunnen worden aan de zuidkant van het eiland waar een aantal bedrijven verplaatst of uitgekocht moeten worden.

Het lijkt er op dat de lager gelegen bedrijven ten noorden van het eiland schade ondervinden van de maatregelen die genomen worden op en rond het eiland door verhoging van de grondwaterstand.

Directe inzet van een gedeelte van de 30 miljoen euro voor de noordelijke boeren is niet mogelijk, maar het afdwingen van onderzoeken en denkrichtingen voor oplossingen voor noord, alvorens akkoord te gaan met de plannen van nieuwe natuur in het zuiden, lijkt gelukt. Dit is opgenomen in het raadsvoorstel.

Dat raadsvoorstel was afgelopen commissie en raadsvergadering nog wel wat meer dan een puntje. Als raad kregen we namelijk van het college van Gedeputeerde Staten afgelopen week een brief waarin helder verwoord stond dat er in het voorliggende raadsvoorstel van ons college punten stonden die haaks staan op de door onze burgemeester als portefeuillehouder ondertekende intentieverklaring. Dit had betrekking op verantwoordelijkheden en risico’s.

Namens onze fractie heeft Bouke Wielenga zijn zorg uitgesproken over de schijnbaar ontoelaatbare financiële risico’s die deze wending met zich mee dreigt te brengen voor onze gemeente.

De portefeuillehouder heeft toegegeven dat de tekst in het raadsvoorstel niet goed is geweest en dat hier zo spoedig mogelijk met de provincie over gesproken zal worden. Hij heeft daarvoor het boetekleed aangetrokken en afstand gedaan van dit dossier, vooral ook omdat hij als burgemeester boven de partijen moet staan en dan een dergelijk zwaar politiek dossier niet verder wil, kan en moet beheren.

Burgemeester van der Werff heeft de raad in zijn uitleg aangegeven dat het gevoerde beleid en het daaruit volgende raadsvoorstel een link had met het onderhandelingstraject, maar dat het financiële risico nog steeds beperkt kan blijven tot het bedrag dat we als gemeente bij moeten dragen (2,3 miljoen euro). Er zal een nieuw voorstel aan de raad worden voorgelegd waarbij wij de vinger duidelijk aan de pols zullen houden!

Binnen enkele dagen zal het college in samenspraak met de coalitiepartijen een wethouder aan dit dossier verbinden.