Nieuwe stikstofwet: Pionieren en gezond blijven boeren!


De Noordoostpolder is aangelegd door pioniers, de vruchtbare gronden van onze gemeente waren bedoeld om door hardwerkende en innovatieve boeren te bewerken, zodat de Nederlander nooit meer honger zou kennen. Al tachtig jaar wordt deze inzet beloond met een van de meest effectieve manieren van landbouw, welke over de hele wereld wordt benoemd en geroemd, daar zijn wij trots op!
Niet alleen de vele agrarische bedrijven maar ook alle aanverwante bedrijven leveren hier een bijdrage aan. De polder, met het grootste aaneengesloten landbouwoppervlakte, is uniek!

Als samenleving staan wij nu voor een van de grootste opgaven van deze tijd, het terugdringen van uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof, zwaveldioxide, ozon, kooldioxide en stikstof. De leefomgeving en natuur staan onder druk en aan deze problematiek moet wat gebeuren, daar is VVD Noordoostpolder zich ook terdege van bewust.

 

Er is vandaag door de Tweede Kamer ingestemd met de stikstofwet waarmee verregaande maatregelen worden aangekondigd om de uitstoot van stikstof en ammoniak gebiedsgericht te verlagen om de natuur te verbeteren. Voor onze gemeente betekent dit, dat er een forse reductie van uitstoot aan de randen van de Noordoostpolder gerealiseerd dient te worden. Deze strook grenst aan het Natura2000-gebied Weerribben en Wieden. Er wordt ook gesproken over gedwongen stoppen en onteigening van boerenbedrijven, maar is dat de oplossing?

Het voorgestelde beleid betekent een kaalslag in de agrarische sector, gebaseerd op berekeningen in plaats van op metingen en feiten. Hiermee wordt de leefbaarheid van onze samenleving en economie onder druk gezet. De achterban van de VVD is hiertegen in actie gekomen, wat uitmondde in een motie die is ingediend tijdens het partijcongres. De motie roept de Tweede Kamerfractie van de VVD op om te pleiten het stikstofbeleid aan te passen met meer oog voor de toekomst van onze agrariërs en meer uit te gaan van objectieve meetgegevens. De bij het congres aanwezige leden van VVD Noordoostpolder, hebben uiteraard ingestemd met deze motie. Dit geluid heeft Den Haag bereikt, echter heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat, aanpassingen in het beleid, waarbij het gevoel is dat boeren alleen voor deze “shit” opdraaien.

Als VVD Noordoostpolder vinden wij niet dat de boeren alleen moeten zorgen voor de oplossing. Onze land- en tuinbouwbouwondernemers zijn in onze ogen de beste beheerders van onze natuur. De opgebouwde kennis en innovatiekracht wordt vanuit samenwerkingsprogramma´s gebundeld voor het oplossen van vraagstukken zoals de stikstofcrisis, kringlooplandbouw en klimaatopgaven. Wij denken dat de sector zelf prima een bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze problemen. Het doel is daarbij niet om alleen in te zetten op krimp, maar in plaats daarvan in te zetten op het stimuleren van duurzame veehouderij, innovatie op basis van realistische cijfers en in te zetten op de dialoog. En vooral dit laatste is naar onze mening niet voldoende gebeurd.


De Noordoostpolder is een samenleving waar iedereen de ruimte zou moeten hebben om te innoveren en te pionieren, die mentaliteit zit in onze genen. Tachtig jaar geleden is die ruimte geboden en die moeten we nu weer gebruiken voor een passende oplossing voor de vraagstukken die nu voor ons liggen, voor de huidige en toekomstige generaties.

De provincie Flevoland zal de komende periode met plannen moeten komen hoe zij de uitwerking van de nieuwe wet zal uitvoeren.

De VVD Noordoostpolder zal zich dan ook blijven inzetten om in onze polder goed en gezond te kunnen blijven boeren.