Raadsvergadering 4 juli 2022

Moties, moties, moties en emoties......

© VVD Noordoostpolder

Moties, moties, moties en emoties.

Voor de raadsvergadering van 4 juli was veel tijd uit getrokken, er stond dan ook veel op agenda. De jaarstukken van 2021, de perspectiefnota en diverse moties amendementen, waar vooral de moties over stikstof en boeren in het oog sprongen.

Maar we begonnen met de installatie van een raadslid van ONS en natuurlijk onze eigen Elie ten Napel als commissielid. We zijn blij dat Elie de fractie is komen versterken! Elie zal samen André Kromkamp de commissie Wonen voor zijn rekening nemen. Na de zomer gaat de zoektocht naar een 2e commissielid verder, zodat we zo snel mogelijk op volle sterkte zijn.

Voor de vernieuwde VVD fractie was deze vergadering de vuurdoop, de afgelopen weken zijn we druk geweest met de voorbereiding van de vergadering. Jaarstukken, perspectiefnota, moties en amendementen werd uitvoerig bestudeerd en besproken. Waar mogelijk ook met inhoudelijke specialisten binnen de lokale VVD.

Met name de oppositie heeft het positieve saldo van 2021 gezien als een mogelijkheid om binnen het Sociaal Domein extra ondersteuning te bieden. Op punten als preventie, energietoeslag en het ophogen van de 120% grens voor o.a. de meedoenregeling.

De VVD fractie heeft zich hier terughoudend in opgesteld, gezien de onzekerheden die op ons af komen, maar zeker ook om het nieuwe College tijd te gunnen om zich in te werken binnen de dossiers. De perspectiefnota stond nog vol van aannames en pas bij de begroting in september zal er meer duidelijk zijn.

Wel hebben we o.a. eerder vragen gesteld over de voortgang van de oplossing voor het “luierprobleem”, besteding NPO gelden en in de vergadering het college opgeroepen om vaart te maken met de aanpassing van de regels rondom de koopzondag.

Wat opviel was dat tijdens de vergadering door afwezigheid van 2 raadsleden van coalitie partijen, deze coalitie geen meerderheid in de raad had. De oppositie had dit vrij snel door en maakte hier handig gebruik van, door een aantal moties, waar de coalitie partijen niet achter stonden, toch te laten aannemen. Ook dit is democratie.

Na het diner ging het over de moties van het CDA en D66, beiden over de stikstofplannen van het kabinet. Om dit te ondersteunen was er een actie opgezet door o.a. Peter Weevers, vanuit alle hoeken uit de Noordoostpolder kwamen boeren met trekkers aangereden. Zij “bezette” het hele Harmen Visserplein en met muziek, spandoeken en vlaggen maakten ze duidelijk wat zij (terecht) van de situatie vinden. Er was zelf een barbecue geregeld door Slagerij Pees. De situatie was gemoedelijk en er was voldoende ruimte voor het College en de raadleden om in gesprek te gaan met de boeren. Hulde voor deze actie.

In een volle raadszaal werden de moties van CDA en D66 besproken. Duidelijk was dat wij als raad niet directe invloed hebben, maar met deze moties bleek wel de “emotie” die onder de boeren leeft.
Na een goede discussie en een paar aanvullingen vanuit diverse hoeken werd de motie van het CDA aangenomen. Rode lijn van deze motie is, dat wij als raad een oproep doen aan het kabinet om terug naar de tekentafel te gaan, te komen met een plan wat perspectief voor de boeren biedt ingebed in een compleet stikstofbeleid, niet alleen voor de boeren. 

In de bijlage kunt u ons statement lezen over het stikstofdossier in de Noordoostpolder.